KOMUNIKAT - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE


Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny niezwłocznie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40 zł”.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?
1.Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.
2.Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni może zostać przyznane za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia następującym obywatelom Ukrainy:
- osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
- osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.
- osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni)
- kobietom w ciąży
- osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia
- osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.
- małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej Wówczas świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Kiedy należy złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022r., to czas na złożenie wniosku miała tylko do 20 sierpnia 2022 r.
Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Ważne!
Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek.

Gdzie można składać wnioski ?
Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej można składać w sekretariacie w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, Plac Wolności 14.
Wnioski można, także składać elektronicznie, za pośrednictwem Platformy e-PUAP:

KROKI:

  1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
  2. Wniosek zeskanować.
  3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
  4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
  5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w pod numerami telefonów: 62 7618080 wew. 21, 32, 40.
Zobacz również:

Kalendarz wydarzeń

lipiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 [ 28 ]
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek