Aktualności

Weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ 2021-10-15 ]

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski Gminy Opatówek rozpoczyna weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Celem weryfikacji będzie sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach. Weryfikacja odbędzie się w oparciu o wszelkie dostępne rejestry i informacje (dane z ewidencji ludności, stany zużycia wody, wypłaty świadczeń 500+, posiadane informacje o dzieciach uczęszczających do gminnych placówek edukacyjnych, informacje od Straży Granicznej oraz fizyczną kontrolę ilości wytwarzanych odpadów przez gospodarstwa domowe w dniu wywozu odpadów).

Wstępna analiza wykazała przypadki zaniżania w deklaracjach ilości osób zamieszkujących, co ma wpływ na koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odczuwalne dla wszystkich mieszkańców gminy. Dlatego tak ważne jest uczciwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, niezależnie od tego czy są to osoby zameldowane na terenie gminy czy nie. Opłacie podlegają także cudzoziemcy.

W przypadku nieruchomości, na których nastąpiło zwiększenie liczby osób zamieszkujących (np. urodzenia dzieci, wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy czy nauka w trybie zdalnym) istnieje obowiązek ustawowy zgłoszenia tej zmiany w formie nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Przypominamy jednocześnie, że obowiązek ponoszenia opłaty nie jest zależny od tego, ile dni w miesiącu dana osoba przebywa na terenie nieruchomości – opłata za gospodarowanie odpadami ma charakter miesięczny i nie jest podzielna.

Praca poza miejscem zamieszkania (delegacja, kierowca krajowy lub międzynarodowy) nie stanowi podstawy do pominięcia takiej osoby w deklaracji, a wyjazd osoby za granicę kraju powyżej 6 miesięcy powinien być zgłoszony w Ewidencji Ludności. Każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w deklaracji będzie weryfikowana i właściciele nieruchomości będą wezwani do złożenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji.

Za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi grozi mandat.

Mandat przewiduje również karanie tych osób, które złożyły deklarację, ale w niej skłamały, oświadczając np. posiadanie przydomowego kompostownika, a w rzeczywistości go nie posiadają lub nie kompostują w nim odpadów.

Do czasu urzędowego wezwania prosimy właścicieli nieruchomości, aby samodzielnie zweryfikowali poprawność złożonych deklaracji. W przypadku stwierdzenia niezgodności prosimy o przybycie (zgłoszenie) się do Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek celem złożenia deklaracji zmieniającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Samodzielne dokonanie zmian aktualizacyjnych przed wszczęciem postępowania administracyjnego nie będzie obarczona sankcjami. W przypadku osób u których potwierdzona zostanie niezgodność złożonej deklaracji ze stanem faktycznym zostanie uruchomiona procedura wydania decyzji administracyjnej skutkująca powstaniem zaległości i odsetek.

Informujemy, iż raz złożona deklaracja obowiązuje do czasu złożenia nowej deklaracji (korekty) przez właściciela nieruchomości.

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek