Aktualności

Minikonferencja podsumowująca projekt „Gmina Opatówek bez przemocy!”

[ 2021-12-16 ]

Dnia 14 grudnia 2021r. odbyła się minikonferencja podsumowująca projekt „Gmina Opatówek bez przemocy!”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu była poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Konferencja odbyła się w wyjątkowym miejscu, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, a poprowadziły ją: Adela Pokojowczyk – pracownik socjalny GOPS Opatówek i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku oraz Joanna Sieradzka – asystent rodziny GOPS Opatówek.
Spotkanie oficjalnie rozpoczął Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, który powitał przybyłych gości oraz nakreślił cel i tematykę spotkania.
Następnie głos zabrała Dyrektor Biblioteki Małgorzata Matysiak, która podziękowała organizatorom spotkania za wybór tutejszej biblioteki jako miejsca spotkania oraz podzieliła się swoimi refleksjami na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Kolejnym punktem konferencji było podsumowanie działań podjętych podczas projektu, przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Koordynatorzy projektu Adela Pokojowczyk i Joanna Sieradzka omówiły poszczególne działania zrealizowane w ramach projektu „Gmina Opatówek bez przemocy!”:

1.Opracowanie diagnozy środowiska lokalnego.
2.Opracowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz ich rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy Opatówek
3.Przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4.Dyżury „Niebieski poniedziałek”
5.Indywidualne konsultacje ze specjalistami
6.Powstanie grupy wsparcia „Opatowianka”
7.Minikonferencja – podsumowanie projektu.

Po krótkiej przerwie kawowej, która była okazją do dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń, uczestnicy wysłuchali prelekcji Komendanta Komisariatu Policji w Opatówku Komisarza Tomasza Dyrdziaka na temat podejmowanych przez policję działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Następnym punktem spotkania była dyskusja oraz wolne wnioski i refleksje uczestników.
W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, placówek oświatowych oraz innych instytucji z terenu Gminy Opatówek zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali broszury informacyjne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu za pomoc, a przybyłym gościom za udział w konferencji.

W ramach realizacji projektu „Gmina Opatówek bez przemocy!” w terminie od września do grudnia 2021r. zostały zrealizowane następujące działania:

1.Opracowanie diagnozy środowiska lokalnego
Przeprowadzone zostały anonimowe badania ankietowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku, uczniów Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz osób starszych z terenu Gminy Opatówek. Wyniki badań zostały przedstawione w formie raportu dostępnego dla każdego mieszkańca Gminy na stronie internetowej Gminy Opatówek oraz GOPS Opatówek.

2.Opracowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz ich rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy Opatówek
Zakupione zostały materiały edukacyjno-informacyjne (ulotki, plakaty) o tematyce przemocy oraz gadżety profilaktyczne. Zostały one rozpowszechnione wśród mieszkańców Gminy Opatówek podczas rajdu rowerowego „Powitanie Jesieni 2021”. Ponadto odbyła się akcja profilaktyczna pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku oraz przedstawicieli Komisariatu Policji w Opatówku na ulicach miasta, podczas której mieszkańcy otrzymali materiały informacyjne dotyczące przemocy oraz częstowani byli ciastem drożdżowym. Ponadto plakaty i ulotki informacyjne przekazane zostały do instytucji oświatowych, Komisariatu Policji, placówek służby zdrowia oraz Sołtysów na terenie Gminy Opatówek.

3.Przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przeprowadzone zostały dwa szkolenia dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem podniesienia poziomu ich umiejętności oraz kompetencji:
1).„Dobry specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
2).„Procedura Niebieska Karta – kompleksowe szkolenie dla Służb i Instytucji”.

4.Dyżury „Niebieski poniedziałek”
Cyklicznie, w każdy poniedziałek w miesiącu październiku 2021r. odbyły się bezpłatne konsultacje pracownika socjalnego, policjanta oraz radcy prawnego dla mieszkańców Gminy. Łącznie odbyło się 19 godzin dyżurów, podczas których mieszkańcy otrzymali kompleksowe wsparcie oraz pomoc z zakresu m.in. procedury Niebieska Karta, możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, sporządzania wniosków.

5.Indywidualne konsultacje ze specjalistami
Odbyło się 20 spotkań indywidualnych dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. Specjalistyczne konsultacje zostały przeprowadzone przez psychologa, terapeutę uzależenień i terapeutę rodzinnego, celem poszerzenia zakresu pomocy specjalistycznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

6.Powstanie grupy wsparcia „Opatowianka”
Łącznie odbyło się 10 spotkań grupy wsparcia, podczas których uczestnicy wzajemnie wymieniali się doświadczenia i informacjami, wspólnie się wspierali. Podczas początkowych spotkań zapewniono wsparcie specjalisty ds. przemocy. Spotkanie podsumowujące odbyło się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej. Połączone było z warsztatami dotyczącymi budowania własnej wartości prowadzonymi przez psychologa.

7.Minikonferencja – podsumowanie projektu
W ramach tego działania przygotowano również broszury informacyjne, podsumowujące realizację całego projektu.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek