Aktualności

Zmiany terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne

[ 2022-07-25 ]
Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny niezwłocznie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40 zł” w następujących terminach:

1.Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.
Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

2.Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.
Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.
Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?
1.wiadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

2.Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni może zostać przyznane za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia następującym obywatelom Ukrainy:
- osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
- osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności
Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.
- osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni)
- kobietom w ciąży
- osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia
- osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci
Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.
- małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej
Wówczas świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Ważne!
Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego gminy Opatówek.

Gdzie można składać wnioski ?
Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej można składać w sekretariacie w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, Plac Wolności 14.
Wnioski można, także składać elektronicznie, za pośrednictwem Platformy e-PUAP:
KROKI:
1.Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
2.Wniosek zeskanować.
3.Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
4.W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
5.Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w pod numerami telefonów: 62 7618080 wew. 21, 32, 40.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek