Aktualności

Dodatek węglowy

[ 2022-08-18 ]
W związku z opublikowaniem w dniu 11 sierpnia 2022r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz.1692) informujemy, że w siedzibie GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ W OPATÓWKU Pl. Wolności 18 przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
  wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatówek oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Wnioski można również pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?
- Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek
  węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
  w którym mieszkamy.
- Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres
  zamieszkania.
- Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane
  osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
- Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe,
  koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane
  do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę
  na etapie rozpatrywania wniosku.
- Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
- Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku
  węglowego w wysokości 3 tys. zł

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek