Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2023-02-16 ]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023r., poz. 40) zwołuję LXXIII sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień  24 lutego 2023 r. godz.8:00.

Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr LXI/2022.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 roku.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia kwoty kryterium dochodowego do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 23/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chełmce.
15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Szulec do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +".
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Zdrojowej".
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Mariusz Małoburski

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek