Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2023-07-14 ]

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm. ) zwołuję LXXIX  sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień  21 lipca  2023r. godz. 8:00. Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2023-2026.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku na dofinansowanie remontu dachu.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku na dofinansowanie remontu dachu.
7. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Opatówek.
8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Łódzkiej" nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".
9. Projekt uchwały w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Łódzkiej".
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek w 2023 roku".
11. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy i Miasta Opatówek polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części działki nr 729/7 położonej w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
13. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
14. Przyjęcie protokołu Nr LXXVIII /2023.
15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/mgr Mariusz Małoburski

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek