Aktualności

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

[ 2024-05-09 ]
Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Pula środków finansowych wynosi 80.000,00 zł. na rok 2024. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31.05.2024 r. do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr 532/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Opatówek poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła.

Dotacja celowa może być udzielona do wymiany kotłów i palenisk na paliwo stałe poniżej 5 klasy efektywności energetycznej na wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła, w tym na:
1) ogrzewanie gazowe;
2) ogrzewanie elektryczne;
3) ogrzewanie lekkim olejem opałowym;
4) pompę ciepła;
5) kocioł na pellet drzewny;
6) kocioł kondensacyjny gazowy;
7) kocioł zgazowujący drewno;
8) urządzenie wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.

W ramach zadania można ubiegać się o dotację w wysokości 4.000,00 zł.
Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, w szczególności:
1) kosztów zakupu i montażu systemu ogrzewania, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały;
2) kosztów demontażu nieefektywnych źródeł ogrzewania;
3) kosztów montażu zbiorników na lekki olej opałowy, zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu
    do sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.;

Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano
    wykonawczy montażu instalacji, opinia kominiarska);
2) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego rozumianego jako likwidacja
    pieców i kotłów na paliwo stałe oraz redukcja emisji do powietrza substancji takich jak pył PM2,5, pył PM10,
    dwutlenek węgla CO2 i benzo-a-piren;
3) budowę sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych poza obrębem nieruchomości;
4) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości;
5) prace remontowe niezwiązane bezpośrednio ze zmianą systemu ogrzewania i niebędące niezbędnymi
    do jego funkcjonowania.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.

Dotacja nie może pokrywać wydatków, na które Beneficjent otrzymał dofinansowanie z innych bezzwrotnych źródeł.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie w jeden z następujących sposobów:
1) w wersji papierowej Sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, piętro I, pok. nr 13 lub pocztą
    na adres Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek;
2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /l3227wvgw1/SkrytkaESP.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej.
Dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy dotacyjnej.

Wnioskodawca zobowiązuje się złożyć wniosek o rozliczenie dotacji w ciągu 7 dni od dnia zakończenia inwestycji, określonego w umowie dotacyjnej.

Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 21 dni, od dnia prawidłowo złożonego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z kompletem załączników.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
Uchwała Nr 532/24 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Opatówek poprzez wymianę nisko wydajnych palenisk i kotłów na wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła.

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
1) Wniosek o udzielenie dotacji celowej.
2) Pełnomocnictwo ( w przypadku ustanowienia Pełnomocnika) wraz z opłatą skarbową.
3) Zgoda właściciela/ współwłaściciela nieruchomości na realizację inwestycji ( jeśli dotyczy).

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO ROZLICZENIA DOTACJI
1) Wniosek o rozliczenie dotacji celowej.
2) Protokół realizacji zadania wraz z oświadczeniem wykonawcy.
3) Protokół demontażu istniejącego źródła ciepła/dokument potwierdzający likwidację i utylizację głównego
    starego źródła ciepła (np. dokument złomowania pieca, karta przekazania odpadu), a w przypadku pieców
    kaflowych i kominków protokół likwidacji/demontażu wraz zaświadczeniem kominiarskim i dokumentacją
    zdjęciową).
4) Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wymiany głównego źródła ciepła wystawione na mieszkańca
    wraz z dowodami zapłaty na rzecz wystawcy.
5) Kserokopie certyfikatu/ karta produktu/ dane techniczne zamontowanego urządzenia.
6) Dokument (kserokopia) potwierdzający dostawę (odbiór) mediów: gazu, na potrzeby nowego źródła
    ogrzewania (np. umowa, warunki techniczne, itp.) - w przypadku, gdy nowe źródło ogrzewania stanowi kocioł
    gazowy lub kocioł olejowy;
7) Dokument (kserokopia) potwierdzający uzyskanie pozwolenia/dokonanie zgłoszenia wynikających z prawa
    budowlanego, jeśli wymaga tego zakres koniecznej do wykonania Inwestycji.

Regulamin udzielania dotacji i Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatówek bip.opatowek.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62-761-80-80 w. 23 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, pokój nr 3 na parterze.

Zapraszam do składania wniosków.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek