Aktualności

Budżet 2018 Gminy Opatówek uchwalony

[ 2018-01-05 ]
W dniu 28.12.2017 r. na uroczystej sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek jednogłośnie przyjęty został budżet na 2018 rok.

Plan dochodów i wydatków na 2018 rok wynosi:
- plan dochodów - 45 530 786,80 zł
- plan wydatków - 53 055 662,80 zł
Planowany deficyt budżetu wynosi 7 524 876 zł (sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na inwestycje).

Plan dochodów budżetu Gminy Opatówek na 2018 rok, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
- rolnictwo i łowiectwo 2 501 200 zł
- leśnictwo 1 200 zł
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 565 000,00 zł
- transport i łączność 560 524,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa 580 500,00 zł
- administracja publiczna 91 514,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  2 205,00 zł
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 673 787,00 zł
- różne rozliczenia 12 001 050,00 zł
- oświata i wychowanie 891 246,80 zł
- pomoc społeczna 342 171,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134 013,00 zł
- rodzina 10 743 876,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 395 500,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47 000,00 zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Opatówek na 2018 rok, w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
- rolnictwo i łowiectwo 7 375 000,00 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 145 000,00 zł
- transport i łączność 4 075 406,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa 381 400,00 zł
- działalność usługowa 75 000,00 zł
- administracja publiczna 4 883 803,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  2 205,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154 210,00 zł
- obsługa długu publicznego 220 000,00 zł
- różne rozliczenia 400 000,00 zł
- oświata i wychowanie 15 557 543,80 zł
- ochrona zdrowia 18 970,00 zł
- pomoc społeczna 1 837 221,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138 133,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 72 000 zł
- rodzina 10 780 974,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 802 797,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 744 600,00 zł
- kultura fizyczna 228 400,00 zł

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku - 240 000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku - 412 000,00 zł
- m. Kalisz - aglomeracja - 45 697,00 zł
- Województwo Wielkopolskie - 18 720,00 zł
- Miasto Kalisz - 46 000 zł
- dotacje dla ochrony ppoż - 40 000 zł
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni 80 000 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 100 000 zł

Do najważniejszych wydatków majątkowych należą:
- Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek -
  3 900 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia
  Nowa, Opatówek, gm. Opatówek - 3 400 000 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn: Przebudowa dróg powiatowych:
  drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach Żydów, Borek, Chełmce,i Porwity, drogi
  powiatowej 4627P w miejscowości Wolica tworzących ciąg komunikacyjny'' - 760 000 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Opatówku ul. 3-go Maja (675561P) i ul. Ludowej
  (675565 P) - 1 150 000 zł w ramach ''Programu przebudowy gminnej i powiatowej
  infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019''
- Przebudowa drogi gminnej Tłokinia - Rożdżały - 60 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nędzerzew - Rożdżały - 270 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów - 250 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Smółki - 170 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józefów - 550 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Trojanów - 40 000 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 71 w m. Michalów Drugi - 100 000 zł
- Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych -
  62 206 zł
- Przebudowa nawierzchni placu manewrowego - 283 000 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Sierzchów - 488 400 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby
  Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp - 18 720 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Opatówek -
  200 000 zł
- Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu
  Fiedlera w m. Opatówek - 750 000 zł
- Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko -
  Ostrowskiej - 45 697 zł
- Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Michałów Drugi - 470 400 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek oraz
  Gminy Brzeziny i Gminy Godziesze Wielkie - 300 000 zł
- Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów filia
  w Tłokini Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia
  Przedszkola Publicznego - 606 000 zł
- Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni - 80 000 zł

Obecnie łączny plan wydatków majątkowych wynosi 13 954 423 zł,
po uzyskaniu stosownych dofinansowań ulegnie on zwiększeniu.

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek