Aktualności

Informacja ws. opłat za odpady komulane

[ 2019-01-22 ]
W związku z licznymi zapytaniami dot. zmiany wysokości opłat za odpady, wyjaśniamy: gmina na podstawie art. 6c. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) obowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W myśl art. 6d. ust. 1 cyt. ustawy: "Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów". Wypełniając ustawowy obowiązek w dniu 18.10.2018 został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadania: I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.


W związku ze znacznym przekroczeniem kwoty zaproponowanej przez oferentów w stosunku do tej, która była zabezpieczona na realizację tego zadania w budżecie gminy, unieważniono postępowanie. Nadmienić należy, że Gmina nie ma możliwości wpłynięcia na oferentów, jaką kwotę zaproponują, może jedynie określić kryteria oceny oferty (w przypadku powyższego przetargu określono, że najważniejsze będą: cena - 60 % oraz termin płatności - 40 %). W dniu 09.11.2018 ogłoszono drugi przetarg na realizację powyższych zadań. Udało się obniżyć kwotę w stosunku do poprzedniej oferty o 40 tys. zł., jednakże nadal kwota zaoferowana znacznie przekraczała tą w budżecie.

Ustawodawca określił na podstawie art. 6r ust. 2, iż: "Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi".
Powyższy artykuł określa, że system gospodarki odpadowej ma się samobilansować, co oznacza, że Gmina nie może dołożyć pieniędzy z innych źródeł niezwiązanych z gospodarką odpadową.

W przypadku nie dokonania korekty wysokości opłaty za odpady nie można byłoby podpisać umowy na świadczenie usługi, w wyniku czego nie wykonano by ustawowego zadania własnego przez jednostkę samorządu terytorialnego. W konsekwencji naruszona zostałaby również dyscyplina finansów publicznych przez organ, tj. Burmistrza Gminy Opatówek, gdyż na zadanie nie zabezpieczono należytej kwoty. Kolejnym aspektem jest fakt, że z terenu Gminy nie odbierane byłyby odpady co doprowadziłoby do katastrofy ekologicznej (zagrożenia epidemiologicznego) oraz w dalszej kolejności zleceniem przez Marszałka Województwa usunięcia odpadów z terenu gminy firmie zewnętrznej co stanowiłoby jeszcze większe koszty, które trzeba pokryć w myśl ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Mieszkańcy bardzo często porównują opłaty w naszej gminie do sąsiadujących z nami. Pamiętać należy, że odbiór odpadów na naszym terenie jest o wiele częstszy niż w ościennych gminach. Ustalona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek, częstotliwość odbioru odpadów co 2 tygodnie (odpady zmieszane i bio) została pozytywnie zaopiniowana przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Odbiór raz w miesiącu (w szczególności latem) powyższych odpadów mógłby doprowadzić do zagrożenia epidemiologicznego, a na pewno uprzykrzyłoby życie wielu mieszkańcom poprzez wydzielający się fetor. Natomiast odbiór co 2 tygodnie odpadów zmieszanych zimą, pozwala mieszkańcom spokojnie pozbyć się popiołu z palenisk domowych, gdzie 80% nieruchomości ogrzewanych jest węglem.

Mieszkańcy zauważają, że nie wszędzie u naszych sąsiadów wzrosły ceny opłat za odpady. Spowodowane jest to tym, że umowy w tych gminach kończą się w innym terminie i gminy te są jeszcze przed ogłoszeniem przetargu.

W związku z powyższym Rada Miejska Gminy Opatówek działając na mocy jasno określonych przepisów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej musiała podjąć uchwałę o nowych stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O problemach w opłacie za gospodarowanie odpadami można również poczytać tutaj:

www.odpady.net.pl

www.samorzad.pap.pl

www.obserwatorfinansowy.pl

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek