Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2019-06-19 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 27czerwca 2019 r. godz. . 9.00. Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr VII.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2019-2027.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2019 rok.
9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Opatówek za rok 2018.
9.1. Debata.
9.2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania.
10. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2018 rok.
10.1. Opinia RIO w przedłożonym sprawozdaniu.
10..2. Opinia Komisji RMG o sprawozdaniu.
10.3. Dyskusja.
10.4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2018 rok.
11. Wniosek Komisji Rewizyjnej RMG - uchwała Nr 1/19.
11.1. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej RMG.
11.2. Dyskusja.
11.3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatówek.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2018rok.
13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2018 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2018 rok.
15. Projekt uchwały udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
16. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4828P na odcinku Opatówek - Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni".
17. Projekt uchwały w sprawieokreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćnauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady 
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek